De nye tyskerne

En Herkulesoppgave

I løpet av noe få dager i august og september 2015 strømmet hundretusener av flyktninger inn over Tysklands grenser. Strømmen fortsatte utover høsten, og ved utløpet av året hadde det samlede antallet kommet opp i over 1 million – en firedobling i forhold til 2014. Hoveddelen var borgerkrigsflyktninger fra Syria, Irak og Afghanistan. Tyskland står nå foran en herkulesoppgave – å sikre utdanning og jobb til de mange nyankomne. Noen må også innstille seg på å vende tilbake til sine opprinnelsesland. Samtidig har flyktningkrisen bidratt til økt splittelse og polarisering i det tyske samfunn. Hvordan skal Tyskland løse utfordringene det står overfor?  Kan dette gå bra?

Bokomslag for Die Neuen DeutschenHerfried og Marina Münkler
Die neuen Deutschen:
Ein Land vor seiner Zukunft
336 sider, Rohwolt 2016

(mer…)

Thomas Mann:»Königliche Hoheit»

«Königliche Hoheit», Thomas Manns roman fra 1909 om fyrstehuset Grimmburg har av mange vært oppfattet som en av hans svakeste, av enkelte som nærmest uleselig , iallefall for den moderne leser. Og sant nok: jeg leste i sin tid ca 150 sider, men la den så bort etter at jeg gikk lei av alle detaljutlegningene om audienser og hoffintriger i det bankerotte hertugdømmet. Men prosaen er umiskjennelig Thomas Mannsk – det skulle bare litt feriemodus til før jeg var sugd inn i teksten og trollbundet, slik jeg nesten alltid blir når jeg leser TM.

Königliche Hoheit kom etter «Buddenbrooks» og før «Betrachtungen eines unpolitischen» og «Der Zauberberg» i TMs tysknasjonale og romantiske periode. Teksten har noe svevende, eventyraktig og tidløst over seg. Den er noe så spesielt som en happy ending-roman, hvor prins Klaus Heinrichs krevende og langvarige beiling til den skarpe, matematikkstuderende, tysk-amerikanske milliardærdatteren Imma Spoelmann helt åpenbart er en parallell til Thomas Manns egen kamp for å vinne den jødiske rikmannsdatteren Katia Pringsheim. De kullsorte øynene, den suverene og spottende stilen, den innledende avvisningen av beileren. På samme måte som Klaus Heinrichs ekteskap med Imma redder hertugdømmet fra finansiell ruin, kan man si at TM gjennom ekteskapet med Katia (i 1905) ble «reddet inn» i den «borgerlig-anstendige» og økonomisk sikrede familietilværelsen han så sterkt hadde lengtet etter. Tross betydelige inntekter fra Buddenbooks, var det egne økonomiske grunnlaget for en slik tilværelse blitt borte gjennom undergangen til forfedrenes nordtyske handelshus. Offensiven mot Katia kom etter en periode med flyktige forbindelser og poetisk ladede svermerier i Münchens bohemmiljøer.  Mange av disse var av åpenbar homoerotisk karakter. Før TM rettet blikket mot Katia hadde han vært gjennom et stormfullt brudd med ynglingen Paul Ehrlich, en av de fem store i TMs homoerotiske, men vel aldri «fullbyrdede», kjærlighetsliv.

«Königliche Hoheit» er også interessant tidsstudie av den forsinkede moderniseringens Tyskland. Man sliter med et ineffektivt landbruk og kortsiktig rovdrift på skogsressurser, industrialiseringen uteblir. Småstatens fyrstehus lever over evne og dens overhode, Klaus Heinrichs livstrette eldre bror, nekter å ta realitetene innover seg. De mange snåle navnene på ministerne og embetsmennene i fyrstehuset – Herrn von Braunbart-Schellendorf, Herrn von Buhl zu Buhl – avslører at vi befinner oss i det nordprøyssiske området, og sannsynligvis på begynnelsen av 1900-tallet under Willhem II. Sistnevntes lettere forkrøplede venstre arm har forøvrig TM hatt morro av å overføre til Klaus Heinrich. Hvorfor skal man så lese en roman som dette? For de litteraturhistorisk interesserte, om ikke av andre grunner enn at TM selv i ettertid la stor vekt på at arbeidet med KH var av stor betydning for både Trolldomsfjellet og Josefbøkene. Romanen er ikke oversatt til norsk. Det burde absolutt være en oppgave for et av de små kvalitetsforlagene å hyre inn en Sverre Dahl til å gjøre den jobben.

Den tyske høyrepopulismen

Teksten sto opprinnelig på trykk i VG, 18.03.16  i en noe forkortet versjon. Her finner du teksten i sin helhet. 

Tyskland har fått et partisystem som i det øvrige Europa. Dette er en av konklusjonene som kan trekkes etter gjennombruddet for det nye høyrepartiet «Alternative für Deutschland» (AfD) ved valgene på nye delstatsparlamenter i tre av Tysklands delstater sist søndag. Det nye partiet fikk 15,1 % i Baden-Württemberg og 12,6 % i Rheinland-Pfalz, mens det fosset inn med hele 24,2 % av stemmene i den tidligere DDR-delstaten Sachsen-Anhalt. Hva slags parti er «Alternative für Deutschland» og hvordan vil partiets gjennomslag påvirke den politiske utviklingen i Tyskland. Valgene var på forhånd beskrevet som en prøvestein på Angela Merkels flyktningpolitikk. Hva slags handlingsrom har hun frem mot valget på ny Bundestag i 2017?

(mer…)

Fra Meister Eckhart til Hans Jonas – finnes det en egen tysk filosofi?

Finnes det en egen tysk filosofi, og finnes det en egen tysk filosofihistorie? Dette er spørsmålet Vittorio Hösle stiller seg i boken «Eine kurze Geschichte der deutschen Philosopie» (München 2013). Boken har slengt rundt der jeg til daglig befinner meg i mer enn et år; har lest et nytt kapittel i ny og ne for så å legge den fra meg igjen. Når jeg nå, i de siste dager, endelig har fått lest den ferdig, kan det være greit å avlegge en aldri så liten rapport.

Forfatteren, som er professor ved University of Notre Dame i USA, men har sin utdannelse og merittering ved tyske universiteter, starter fornuftigvis ut med å problematisere muligheten for å snakke om noen egen «tysk historie» i det tysk-romerske keiserrikets epoke i det hele tatt, og dermed også om det kan gi mening å snakke om noen egen tysk filosofihistorie. Ser man bort fra lutheranismens «tyske» virkningshistorie, kan man muligens si at det fra ca. 1750 eksisterte en egen tysk «Geist». Om det gjorde det før, er tvilsomt. Nasjonale identifikasjoner var i alle fall helt fremmede for Middelalderens filosofer, som beveget seg fra klosterne og universitetene i Paris, Bologna og Oxford (og noen ganger «Tyskland») som sanne kosmopolitter. Språket var latin. Tyskere, italienere og engelskmenn var de knapt. Først i dag, med engelskens seiersgang som den globaliserte vitenskapens lingua franca, er vi tilbake til en lignende situasjon.

Hösles tvil underbygges av et sitat fra Schelling: «Den sannferdige allmenne filosofi kan umulig være én nasjons eiendom, og så lenge en filosofi ikke evner å strekke seg utover grensene til et enkelt folk, kan vi med sikkerhet anta at den ennå ikke er en sann filosofi». Likevel velger Hösle å overvinne sin tvil, og å skrive sin bok om «den tyske filosofihistorien». Han gjør det fordi det tross alt lar seg sannsynliggjøre at «..bestemte spørsmålsstillinger og tilgangsmåter til virkeligheten er sterkere utpreget i noen kulturer enn i andre», og at det i de fleste av dem gir mening å operere med noe sånt som en «verdensanskuelsesmessig mainstream».

Hösles tyske filosofihistorie begynner med dominikanermunken Meister Eckhart (1260-1327), som er den første selvstendige filosofiske tenker som skriver (deler av) sine verk på datidens tysk, og som samtidig er i nær kontakt med tidens filosofiske og teologiske lærde ellers i Europa. Hösle mener ellers at Meister Eckhart er interessant fordi hans filosofi peker fram mot senere sentrale tankefigurer i den den tyske idealismen. I sentrum står tesen om at «.. erkjennelsen, oppebåret av gud, begrunner væren». Hösle utlegger det slik: «Erkjennelsens overordning over væren peker frem mot idealismens grunnoperasjon, også selv om Eckhart ikke har menneskene, men gud for øye: Gud må ikke bare tenke verden, men også seg selv («Gott muss sich selbst denken») før han på meningsfull måte kan betegnes som værende.»

Hösles reise gjennom den tyske filosofihistorien er «personlig» i den forstand at det er lett å lese ut likes and dislikes. Alle utlegges saklig og velvillig med den profesjonalitet man må kunne forvente fra en merittert universitetsfilosof. Likevel er det ingen tvil om at Hösle har sine favoritter blant den tyske idealismens hovedskikkelser (særlig Kant og Hegel) og forut for dem, Leibnitz. Frege og Husserl kommer også bra fra det. Like klart er det at han har problemer med både Nietzsche og Heidegger. I den nyeste filosofien har han større sans for Apel enn for Habermas, og Hans Jonas løftes sterkt fram.

Når Hösle på slutten av sin bok skal oppsummere hva ved «den tyske filosofi» som adskiller den fra de øvrige europeiske tradisjonene gjør han det på denne måte (min overs.):

«Allerede i middelalderen kom en rasjonalistisk religionsfilosofi til syne, hvor den nære forbindelsen mellom den individuelle sjel og gud står helt sentralt. Grublingen over guds vesen, som ikke lot seg foreskrive noe av autoritetene, var en av de mest storslagne sidene ved det tyske åndslivet; og siden voluntarismen ble avvist som mulighet, måtte man på grunnlag av guds fornuft, altså apriori, forsøke å forstå verden: Den tyske avvisningen av empirismen var hos Leibnitz teologisk motivert. Denne apriorismen frembrakte den kantianske etikken som et alternativ til den antikke eudaimonismen og til den britiske moralske følelser-filosofien. Den nye etikken innprentet tyskerne både med et dydspreget alvor, som muliggjorde den særegne tyske embetsmannsstaten, og en egenartet form for underdanighet. Når virkelighetens historisitet ble oppdaget på slutten av 1800-tallet, lyktes den tyske reformerte lutheranismen med en salto mortale – fra naiv åpenbaringsreligion til en teologi om den historiske utviklingen av menneskets natur. Resultatet, utarbeidet i den tyske idealismens systemer, var filosofisk grandiost, men kulturelt ustabilt. Det høye nivået på den historiske refleksjonen svekket kristendommen betydelig i løpet av 19-hundretallet. Dette resulterte i en allmenn relativisme, som gjennom den politiske og sosiale krise mellom forrige århundres to verdenskriger, fortettet seg til en av de mest avskyelige verdensanskuelser historien kjenner. Samtidig har utfordringen fra den tyske relativismen, fra Husserl til Apel, frembrakt bestrebelser på begrunnelse som de andre kulturene ikke kjenner fordi de av politiske grunner, lykkeligvis, ikke har trengt dem. Så langt jeg kan bedømme, er det svært lite igjen av disse særtrekkene ved den tyske ånden. Kanskje finnes det fortsatt en tysk grundighet, og i restbestanddeler til og med en tysk sans for filosofisk systematikk. Men den filosofiske formen for religiøsitet, som adskilte Tyskland så sterkt fra USA, er borte. Den er sannsynligvis borte fordi sorgen og skammen over de forbannede tolv årene har lammet forsøkene på en tilegnende åpning mot skattene de klassiske verkene representerer, og kun har kunnet foregå med hermeneutisk forbehold, f.eks. i tilknytning til klassikerjubileer.»

Vil man så i fremtiden kunne forestille seg en egen tysk filosofi? Institusjonelt betraktet er svaret nei, sier Hösle. De tyske universitetene er i dag for svake, konkurransen for uutviklet, de professorale embetsmannsprivilegiene for hemmende. Se bare på universitetsrankingene, og på andelen av de mest prestisjetunge vitenskapelige prisene som tilfaller tyske universiteter.

Likevel blir Hösle aldri lei av å fremheve hvilket uuttømmelig reservoir for filosofisk tenkning de tyske klassiske verkene representerer. Krisen den nåværende tyske filosofien står overfor kan i følge Hösle kun overvinnes dersom man evner å bringe Leibnitz’, Kants og Hegels avgjørende ideer på høyde med «nåtidens problembevissthet». Det synes klart at Hösle her sikter til de «kataklysmiske» utfordringene som miljøkrisen stiller oss overfor. «Håpet denne forfatteren ikke kan oppgi» er at «kulturens ark» en gang i fremtiden – når det meste av nåtidens kulturstrev er skylt bort – kan bringe arven fra de tre «over på nybegynnelsens reddende strandbredd.» Intet mindre.

Et nytt skjebneår for Merkel

Publisert i Klassekampen 23. januar 2016

«Vi klarer dette, vi klarer det fordi Tyskland er et sterkt land», lød det i Angela Merkels tale til det tyske folk ved inngangen til det nye år. Bak henne lå 2015, et av de mest skjellsettende årene i hele den tyske etterkrigshistorien – et år som i sin dramatiske tyngde kan måle seg med 1961, 1977 og 1989 og et år som vil prege Tyskland i årtier fremover.

Når de store tyske avisene har gjort sine oppsummeringer av året 2015, går tre store saker igjen: flyktningkrisen, dramaet rundt Hellas’ mulige uttreden av euroen og styrkingen av ytre høyre gjennom bevegelser som Pegida. Flyktningkrisen har stått i en særstilling, men alle disse sakene har utløst omfattende debatter om hva slags land Tyskland er, og ønsker å være.

Ytre høyre styrker seg

Et av de sterkeste symbolene på Tysklands nye ytre høyre er Pegidabevegelsen. Den kom tilbake i radikalisert utgave høsten 2015, og forsøker nå å slå mynt på motstand mot de nye flyktningestrømmene og på slagord mot «landsforræderen» Merkel, «løgnpressen» og «politikerklassen» i Berlin. Parallelt med Pegidas tilbakekomst har det vært en markant økning i den hatbaserte kriminaliteten mot asylmottak og andre lokaliteter hvor flyktninger har oppholdt seg.

En annen trend er at tradisjonelle konservative velgere har beveget seg bort fra CDU/CSU og over til det nye høyrepartiet «Alternative für Deutschland» (AfD). Dette er en folkelig anti-innvandringsmotstand som tidligere ikke har fått fotfAngela_Merkel_(2014)este i Tyskland. Slår nåværende målinger til, vil de i løpet av 2016–2017 kunne etablere seg som en fast del av den tyske partifloraen både nasjonalt og på delstatsnivå. Dermed vil devisen til 70-tallets legendariske CSU-leder, Frans Josef Strauss være brutt: «Til høyre for CSU skal det ikke være plass for noe demokratisk parti i Tyskland».

 

Innvandringslandet Tyskland

I perioden 2013–2015 økte antallet registrerte flyktninger i Tyskland fra 125.000 til mer enn 800.000. Allerede før utbruddet av flyktningkrisen hadde Tyskland en klar profil som innvandringsland. Totalt har cirka en femtedel av befolkningen, eller cirka 16,3 millioner, i dag en eller annen form for innvandrerbakgrunn, hvorav cirka 4 millioner tilhører de muslimske befolkningsgruppene. Tyskland er også et land som i årtier fremover vil være avhengig av betydelig nettoinnvandring for å sikre finansieringsgrunnlaget for fremtidige pensjoner, og for at næringsliv og industri skal få den arbeidskraften den trenger. Landet har i dag ikke bare Europas mest effektive kapitalistiske økonomi, men sannsynligvis også den tyngste forankring av såkalt post-materielle verdier i befolkningen. Vi kan derfor anta at Merkel, når hun 31. august 2015 første gang uttalte sine senere så symboltunge ord, «Wir schaffen das» («Dette klarer vi»), ikke kun gjorde det av egen overbevisning, men også i en slags visshet om at hun ga uttrykk for hegemoniale verdier i det tyske folk.

Selfies med Merkel

Et slags «tipping point» kan settes til 4. september, hvor Merkel garanterte innreise og asylbehandling for 4000 flyktninger som var strandet på sensommerhete motorveier i Ungarn. Svært få kritiserer Merkel for at hun handlet som hun gjorde akkurat denne kvelden. Mange kritiserer henne derimot fordi hun kort tid etter denne hendelsen begynte å opptre på selfies med nyankomne flyktninger, og at hun med jevne mellomrom gjentok sin kjente devise: «Retten på asyl for politisk forfulgte kjenner ingen maksgrense».

Tross sympati i store deler av befolkningen var det gjennom hele høsten en stabil opposisjon mot Merkels politikk. Deler av denne kan det ikke kan settes noe entydig høyrepopulistisk stempel på. Kjernen i kritikken har vært at Merkel med sine mange velkommensignaler har bidratt til å øke den såkalte «pull»-effekten, og dermed også til at problemene har blitt mer uhåndterlige enn de ellers kunne blitt. Merkels svar på slik kritikk har ofte vært kontant: «Hvis vi nå også begynner å måtte unnskylde oss for at vi i nødsituasjoner viser et vennlig ansikt, er ikke dette lenger mitt land».

«Tyrkiakortet»

Flyktningestrømmen utviklet seg raskt til en logistisk og kapasitetsmessig krise. Det var mangel på nær sagt alt – sengeplasser, saksbehandlere, politi, lærere. Det eneste det tilsynelatende ikke var mangel på, var beredskapen blant folk flest til å hjelpe. Et økende press både fra Merkels eget parti, CDU, og fra koalisjonspartnerne i CSU og SPD, tvang i slutten av september fram et såkalt «asylkompromiss». Elementer i dette var raskere retur av asylsøkere fra «sikre opprinnelsesland», sterkere grensekontroll og oppretting av transittsentre ved grensene. Samtidig har Merkel i hele høst arbeidet på spreng for å få på plass en mer rettferdig fordeling av flyktningene innad i EU. Merkel satser nå alt på det såkalte «Tyrkiakortet» – et omfattende avtaleverk mellom Tyrkia og Tyskland i samarbeid med en «koalisjon av villige», hvor milliardoverføringer skal finansiere styrket kontroll av fluktrutene mot Hellas og driften av nye, godt utrustede flyktningeleirer i Tyrkia. Til gjengjeld skal Tyskland og dets allierte etterhvert ta i mot et betydelig antall av flyktningene i de nye leirene.

«Person of the year»

Kåringen av Angela Merkel til «Person of the year» av Time Magazine i desember var på mange måter et paradoks.  I Merkels lange periode som regjeringssjef og minister har en generalinnvending mot henne vært hennes ubesluttsomhet og hennes hang til nøling – si minst mulig, avvente situasjonen mens de andre strides, se hvordan det går, så sakte men sikkert handle. Bak hennes sindige ytre skjuler det seg likevel et følelsesmenneske og en sterkt grunnfestet rettferdighetssans med røtter i oppveksten i en lutheransk pastorfamilie og i erfaringene fra et diktatur som skjøt på de flyktende ved grensemurene. I kritiske situasjoner har hun aldri vært redd for å handle. Det så man både i hennes tilsynelatende harde linje under Grexitkrisen og under den nå «mykere» håndtering av høstens flyktningkrise.  Selv så forskjellig de to krisene er, kan man i Merkels prinsipp­ledede og helhetstenkende håndtering godt se noen felles – og kanskje også «tyske» trekk.

Situasjonen under kontroll

I et intervju med Der Spiegel rett før jul bedyret Peter Altmeier, som er leder av bundeskanslerens kontor og Merkels høyre hånd i håndteringen av flyktningkrisen, at situasjonen nå er under kontroll. Mottaksapparatet og logistikken har kommet seg på beina, finansieringen av delstatene og kommunene er kraftig styrket og Merkels forsiktige tilbaketog gjennom asylkompromisset synes å ha hatt sine virkninger. Likevel er det veldig mye som skal klaffe for at Merkel og hennes koalisjonsregjering skal få kontroll over situasjonen i løpet av 2016. Mye vil stå og falle på at Tyrkiaavtalen får de ønskede effekter. At «pull-effektene» vil fortsette å virke så lenge Merkel ikke er beredt til å sende ut et signal om grenseverdier for Tysklands flyktningmottak, er et av de tyngste kritikkpunktene fra den konservative fløyen i eget parti og fra CSU. I disse dager pågår det et pokerspill innad i Merkels parti, CDU, om den videre kursen i flyktningpolitikken.

Merkels største utfordring i perioden frem til valget på ny Bundestag høsten 2017 vil sannsynligvis ligge i den latente misnøyen med innvandrings- og flyktningpolitikken på høyre fløy. Det nye året startet med massive medieoppslag om nyttårsnattens overgrep mot hundretalls kvinner ved Kölns sentralbanestasjon. Gjerningsmennene var en horde av alkohol- og pillepåvirkede, unge menn av hovedsakelig nordafrikansk opprinnelse. Fordømmelsene har vært unisone fra alle deler av det tyske samfunnet, ikke minst fra den flerkulturelle byen Kölns mange minoritetsmiljøer. Det har selvsagt ikke forhindret ytre høyre fra umiddelbart å omdanne hendelsene i politisk og retorisk kapital: «Hva var det vi sa!».

Utfordringen fra «Alternative für Deutschland»

Den første store prøven for Merkel vil komme ved valgene på tre delstatsparlament i mars i år, hvorav to i vest. Oppnår AfD to-sifrede tall ved de to vestlige valgene, er det grunn til å tro at nervøsiteten i CDU vil øke og at flere og flere i partiet vil begynne å stille spørsmål ved om Merkels kurs er den riktige. De politiske løsningene på flyktningkrisen vil måtte finne sin plass et eller annet sted mellom realpolitikkens krav og den prinsippledede idealisme som De Grønne, og delvis Merkel selv, står for. Fortsatt vil Tysklands løsninger ha en sterkere dreining mot den «idealistiske» siden enn i de fleste andre europeiske land. Likevel har politikken allerede i dag fått en utforming som hadde vært utenkelig bare for et halvt år siden.

I tiden fremover vil man nok se mange utspill fra enkeltpolitikere i CSU, CDU og SPD hvor hensikten er å vise besluttsomhet og å trekke til seg velgere som er på glid mot AfD: raskere utvisning av kriminelle uten oppholdstillatelse, maksgrenser for flyktningopptak og strengere grensekontroller. Senest denne uken skrev 44 av CDUs representanter i forbundsdagen under et opprop mot sin egen partileder. Samtidig ble det klart at Østerrike, Merkels fremste allierte i flyktningpolitikken, har besluttet å sette maksgrenser for mottak av flyktninger de neste fire årene. Det vil øke presset på Merkel ytterligere.

Hyllest fra New York Times

Det er ennå for tidlig å felle noen endelig dom over hvordan Tyskland, med sin litt avvikende kurs, har lyktes med sin håndtering av den gigantoppgaven flyktningkrisen representerer. New York Times’ Roger Cohen skrev 21.desember en nærmest hymnisk lederartikkel, «Germany, Refugee Nation»: «Germany has stepped in». I sin konsekvens vil Tyskland i den neste generasjon «bli et sterkere, mer vitalt og dynamisk land».

Jesus Kristus og Immanuel Kant

I et bredt anlagt essay, publisert i Die Zeit dagen før nyttårsaften, retter den profilerte filosofen Richard David Precht et generalangrep på unnlatelser og uklar tenkning i diskursen om flyktningspørsmålet: «Moral lar seg ikke kvantifisere. Det fins grenseverdier for hveteeksport og lønnskostnader, men ikke for flyktende mennesker som trues av elendighet og død, tortur og henretting. Menneskelighet kjenner ingen grenseverdier. Jesus Kristus og Imannuel Kant visste dette, CSU-lederen må fortsatt lære det.»

Cohen taler om nytte, Precht om rett. Og bakom synger Pegida. I dette spennet vil et av det 21. århundres største utfordringer måtte finne sine løsninger.

70000 til prisen av 164 – «Terror» på 19 scener i Tyskland

Ferdinand von Schirach, 2009 (cc)

Ferdinand von Schirach, 2009 (cc)

En terrorist kaprer et Lufthansafly på vei fra Berlin til München. Han tvinger piloten til å sette kursen mot Allianz fotballstadion i München hvor 70000 tilskuere er til stede på en landskamp mellom Tyskland og England. Alle forsøk på å presse flyet til å skifte kurs mislykkes. Mot uttrykkelig ordre fra sine overordnede, velger piloten på et av luftforsvarets kampfly å skyte ned passasjerflyet. Alle passasjerene dør. Livene til de 70000 på Allianz-Arena reddes.

Hvem kan bestemme over liv og død

Dette er utgangspunktet for Ferdinand von Schirachs teaterstykke «Terror», som i disse dager spilles på 19 forskjellige teaterscener i Tyskland. Stykket iscenesetter rettssaken mot, Lars Koch, piloten som skjøt ned passasjerflyet. Handlet han riktig eller galt? Hvem kan bestemme over liv og død, og på hvilket grunnlag? Kan man veie liv mot liv, mange mot få liv? Hva slags grunnlag har vi for å beslutte at et stort onde kan forhindres med et mindre onde? Rettssakens dommere er teaterpublikummet ved de mange scenene landet rundt, som etter hver forestilling stemmer over Kochs skyld eller uskyld. Det føres løpende statistikk over avstemningene, og til slutt vil en slags «folkets dom» foreligge. Stykket har vakt voldsom oppsikt i Tyskland – ikke minst fordi spørsmålene det stiller har fått en skremmende aktualitet gjennom den siste tidens terrorhandlinger.

Ferdinand von Schirach er i det sivile en profilert og erfaren forsvarsadvokat, men i de siste årene har han også fremstått som en av Tysklands mest prominente skjønnlitterære forfattere. Flere av hans mest kjente bøker, som «Verbrechen», «Schuld» og «Tabu», foreligger på norsk (i Sverre Dahls oversettelse). Temaene som gjennomspilles i hans prosa er nettopp skyld, ansvar, skjebne og rett/urett. Her er det også forbindelseslinjer til hans egen biografi. Ferdinand von Schirach er barnebarnet til Baldur von Schirach, leder av nazistenes ungdomsorganisasjon, Reichsjugend.

Menneskeverdet er ukrenkbart

Ferdinand von Schirach ga i 2014 ut essaysamlingen, «Die Würde ist antastbar“ („Menneskeverdet kan krenkes“). I den den tyske grunnlovens artikkel 1 lyder det motsatt: «Die Würde des Menschen ist unantastbar» («Menneskeverdet er ukrenkbart»). I en artikkel der Spiegel 28. november 2015, hvor von Schirach kommenterer sitt eget teaterstykke og debatten rundt det, er det nettopp grunnlovens §1 von Schirach knytter an til. Skal denne tas på alvor, Lars Koch dømmes. Som sannhetsvitne fører von Schirach statsadvokaten, og hovedanklageren, i sitt eget stykke. Hun uttrykker det slik: «Staten kan aldri veie ett liv mot et annet, heller ikke mot 100 eller 1000 liv. Hvert enkelt menneske har sitt unike verd. Mennesker er ikke gjenstander. Livet kan ikke bli målt i tall, det er intet marked.» Statsadvokaten viser til Kant og fortsetter: «Mennesket kan gi seg selv sine egne lover og handle etter dem, det adskiller det fra alle andre vesener. Mennesket kan erkjenne verden, og det kan tenke seg selv. Derfor er mennesket subjekt og ikke, som en stein, et blott og bart objekt.»

Samvittighet eller lov og rett

Som om hun aner at beskyldninger om patos og virkelighetsfjernhet her kan ligge nært, føyer statsadvokaten raskt til: «Er ikke dette bare en ide fra professorer og filosofer? En fordring fra dommerne ved forfatningsdomstolen, som feller dommer langt fra det normale livets anstrengelser?». Det motsatte er tilfellet, sier hovedanklageren. Gjennom sin beslutning om å la menneskene i Lufthansamaskinen dø for å forhindre et «større» onde, gjorde han dem ikke bare til objekter. Han fratok dem deres mulighet til selv å handle, f.eks. ved i siste øyeblikk å overmanne kaprerne.  Han fratok dem deres subjektivitet – og deres menneskeverd. Finnes det så ikke alternativer til forfatningens strenge regel, spør anklageren. Finnes det ikke andre kriterier for å avgjøre om Lars Koch hadde rett til å drepe eller ikke? Hva med vår «samvittighet», vår «moral», vår «sunne menneskeforstand», eller for den saks skyld «en nødrett hevet over loven» eller en «naturrett»? Henvendt til juryen, altså teaterpublikummet, besvarer hun sitt eget spørsmål slik: «Jeg vet at hver enkelt av dere mener dere kan stole på egen moral og på egen samvittighet. Men dere tar feil».

Hvem skader demokratiet.

I sin artikkel i der Spiegel kobler von Schirach stykkets problematikk direkte opp mot terrorhandlingene i Paris, og mot myndighetenes reaksjoner på dem: «Vi må aldri bøye oss for terroren, men i vårt raseri, i vårt ønske om hevn, i vår sorg står vi alltid i fare for å glemme vår verdier». Von Schirach anfører Guentanamo som eksempel, men også nye og mer gjennomgripende overvåkningsmetoder, unntakslover og tiltagende krigsretorikk i terrorbekjempelsens navn – i en kamp som ikke kan vinnes gjennom krig, men hvor de krigslignende handlingene likevel vil kreve mange uskyldige ofre. Staten er aldeles ikke uten beskyttelsesmidler, men den må handle klokt og opplyst, og den må holde seg til sine egne regler. Von Schirachs hovedanliggende – «die tiefere Wahrheit», med hans egne ord – synes derfor å være: «Det er ikke terroristene som ødelegger vårt demokrati. Det vil de aldri klare. Kun vi selv kan true våre verdier. Bare vi, demokratene, kan gjøre skade på demokratiet.»

Moralske dilemmaer

Spørsmålet er likevel om ikke von Schirach og hans statsadvokat gjør det for enkelt for seg. Dilemmaer av det slaget «Terror» behandler har i årevis vært gjenstand for drøftinger i moralfilosofiens lærebøker og fagtidsskrifter. Et endelig og omforent svar på det klassiske spørsmålet om, og i hvilket omfang, man kan rettferdiggjøre tap av uskyldige menneskeliv med at et langt større antall mennesker reddes, foreligger så vidt meg bekjent ikke. En enkel beregning av «nytte» eller «sum av smerte» i en eller annen versjon av utilitarismen, ville kanskje lede til at vi totalt sett kunne være tilbøyelige til å akseptere at Lars Kochs handlet «riktig»? En slik konklusjon vil sitte langt inne for de fleste, men kanskje er det likevel, et eller annet sted, et blindt punkt i den skolerte og elegante prosederingen til von Schirachs statsadvokat? I samme lei må man kanskje kunne være beredt til å innrømme at politi og etterretning i våre rettsstater, i den nye og krevende situasjon vi står oppe i vil, ha behov for å utvide sin redskapskasse – uten dermed å tråkke på rettsstatens verdigrunnlag eller havne i venn-fiende-realismens eller sivilisasjonskrigsretorikkens feller.

Folkets dom

Tysklands teaterpublikum stiller seg åpenbart noen av de samme spørsmålene. Til nå har statsadvokaten ikke lykkes med å overbevise slik von Schirach har ønsket det: 59,4% av publikummet på de 19 teaterscenene har pr. dato stemt for at Lars Koch må frifinnes fra tiltalen om mord på 164 mennesker.

Fra Goethe til Merkel – Det norske blikk på Tyskland i endring

Publisert på Goetheinstituttets web 03.11.15

http://www.goethe.de/ins/no/no/osl/kul/mag/zei/20638888.html

http://www.goethe.de/ins/no/no/osl/kul/mag/zei/20638966.html

«Tyskerne søker stillheten», uttalte en representant for den norske Pilegrimsleden i en radioreportasje tidligere i sommer. «Rekdal er typisk tysk», skrev en av de store norske løssalgsavisene for et par år siden i en kommentar til fotballtrenerens angivelig direkte og autoritære lederstil. «Tyskerne sløser ikke bort andres penger», skriver økonomikommentatorene i Aftenposten og Dagens Næringsliv. 

(mer…)

De revolusjonæres inkognito

Publisert i tidsskriftet Vagant 27. juni 2015 – http://www.vagant.no/inkognito-revolusjonaere/

På bloggen Münkler-Watch kjemper anonyme studenter ved Humboldt-universitetet i Berlin mot professor Herfried Münkler.

Herfried Münkler, prominent professor i politisk teori ved Humboldt-universitetet (HU) i Berlin, har i vår opplevd et digitalt geriljaangrep fra sine studenter. På en egen, anonym blogg, «Münkler-Watch», blir Münkler beskyldt for militarisme, rasisme og sexisme. Münkler kaller de aksjonerende studentene for «stakkarslige feiginger» og ber dem vise ansikt. Studentene på sin side viser til tiltakende konformitetspress ved de høyere læreanstaltene, og forklarer anonymiteten med at de ikke vil risikere fremtidige jobber og utsiktene til vanlige, borgerlige liv: ingenting glemmes av Google! Historien har avfødt en omfattende debatt på de tyske avisenes feuilleton-sider: om offentlighetens endringer i den digitale tidsalder, om (selv-)disiplinering og eksamensjag ved universitetene og om studentopprørets muligheter og uttrykksformer i dag og «den gang da».

(mer…)

Innvandringslandet Tyskland

Publisert i Ny Tid, 3. juni 2015

Image result for Neukölln

«Tyskland var allerede for 8000 år siden et innvandringsland». Slik innledes en artikkel i ukemagasinet der Spiegel tidligere i vår. Tema var innvandringen av ikke-germanske stammer fra Balkan, Karpatene og den iberiske halvøy i perioden 5500-2500 f.Kr: «I de nordiske granskogene hersket multikulti.» Artikkelens selvsagte og innforståtte bruk av moderne termer på et historisk-arkeologisk stoff – «Innvandringsland», «Multikulti» – peker utover artikkelens tema og gir en illustrasjon på termenes aktualitet i dagens tyske offentlighet. Alle europeiske land hjemsøkes i disse dager av «innvandringsdebatter», men mye tyder på at fokuset Tyskland de siste årene har hatt på seg selv som innvandringsland har hatt noen helt unike trekk.

(mer…)

«Vi vil delta!» – Tysklands liberale islam viser ansikt

Kampagnenmotiv für das Wissenschaftsjahr mit Prof. Dr. Mouhanad Khorchide, Zentrum für Islamische Theologie, Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Tysklands liberale islam har til nå ikke hatt noen egen plattform. Nå har en rekke islamske intellektuelle utformet et eget manifest, og dannet sin egen organisasjon: «Tysklands muslimske forum». Blant intiativtakerne er professor Mouhanad Khorchide, leder av Zentrum für Islamische Theologie ved universitetet i Münster. Manifestet er undertegnet av sunnier, sjiaer, aleviter og jesider, i tillegg til representanter fra Tysklands kristne. Organisasjonen tar mål av seg av å representere flertallet av Tysklands 4 millioner muslimer, den store gruppen av vanlige muslimske borgere som til nå ikke har følt seg representert av de eksisterende muslimske organisasjonene.

(mer…)

DDRs siste sommer – Bacchanisme, hippiekultur og «indre frihet» på en øy i Østersjøen

Lutz Seilers «Kruso» vant den svært prestisjetunge «Deutschen Buchpreis» i 2014. Romanen har vært skamrost i de tyske avisenes feuilletoner og har solgt i store opplag. Historien utspiller seg på den lille Østersjøøya Hiddensee, DDR fra mai til november 1989, altså parallelt med DDR-statens gradvise sammenbrudd. Boken skildrer et realsosialistisk avhoppersamfun, en slags hippiekoloni under Honneckerregimets siste dager; skibbrudne og plagede, unge skakke skikkelser som på ulikt vis har kommet på kant med DDR-samfunnet, og som søker ny «indre frihet» under øyprofeten «Krusos» beskyttende, og subtilt kontrollerende, vinger. En del av bakteppet er også desperasjonen og frihetslengelen (og drukningsdøden) til de mange som, i små gummibåter o.l. har lagt ut fra øyas strender. Historien er fortalt av germanistikkstudenten Ed(gar) som, traumatisert av sin kjærestes død, rømmer avgårde til Østersjøen, får jobb som oppvasker på vertshuset «Zum Klausner» (senteret for Hiddensees «undergrunnsbevegelse») og utvikler en slags Robinson-Fredag-relasjon til Kruso. Forholdet har klare homo-erotiske trekk. En av Ed’s faste oppgaver er å levere sex til Hiddensees stadig nyankommende kvinnelige skipbrudne. Sexen er en del av et opptaksrituale der også en alkoholdrevet «fordelingsfest» på Klausners store uteterrasse inngår. Fra terrassen kan man skue stranden og havet, der DDR-maktens grå patruljeskip er konstant på vakt.

(mer…)

Polizeioberkommizar Karl-Heinz Kurras er død – studentmorder og DDR-spion

Polizeioberkommizar Karl-Heinz Kurras er død, 87 år gammel. Han er politimannen som skjøt studenten Benno Ohnsesorg i Berlin 2. juni 1967. Skuddene endret Tysklands  etterkrigshistorie. Det overlagte drapet på  den forsvarsløse Ohnesorg skjedde i  randsonen av en stor demonstrasjon mot  sjahen av Irans besøk i Berlin. Mange år  senere, i 2009, kom det for en dag at dette  inkarnerte symbolet på det forhatte,  autoritære etterkrigs-Tyskland hadde  arbeidet som godt betalt agent for DDR og Stasi allerede fra 1950.

(mer…)

Dresden marsjerer for «Aftenlandet»

Delstaten Sachsen, med storbyene Dresden og Leipzig, har en innvandrerandel på 2,2%. Av disse er 0,1% muslimer. De tilsvarende tallene for Tyskland under ett er 20% og 5%. Det har ikke forhindret en bevegelse med navnet «Pegida» («Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes») fra å mobilsere til ukentlige mandagsdemonstrasjoner i Dresden mot «den islamske fare». Oppslutningen om marsjene har vært økende utover siste del av høsten, og siste mandag før jul var deltakertallet kommet opp i 15.000. Det er mer enn dobbelt så mange som muslimer med bopel i byen. Bevegelsen er ledet av en straffedømt kokk. (mer…)

Tübingen

Alle har sitt sted på jorden. Mitt kom sent til meg. Jeg er likevel ikke i stand til å se for meg at noe annet sted skulle være i stand til å overta som stedet mitt. Sent i september hadde jeg tid til et 3-4 dagers besøk igjen. Ikke mye, men likevel nok.
Mitt sted har en av Sentral-Europas mest kompromissløse bokhandlere, et sted hvor hele dager kan tilbringes. Det har en markedsplass med rådhus og kjøpmannsgårder fra 14-15 hundretallet, hvor egnens bio-bønder daglig fallbyr sine godsaker og hvor emeritene har tid til å slå av en prat før de vender hjem med dagens fangst på el.-syklene sine. Mannen med crepes-vognen på markedsplassen er habilitert på Hegel. Sen september er «Kürbis»-tid (gresskar) – Kürbissuppe, Kürbisspätzle.

(mer…)

Baden-Württemberg

Med unntak av weekendturen til spennende Berlin, hvem overveier å legge ferien til Tyskland i år? Ingen vil jeg tro. Ok, tøm huet, gå hen til en velassortert Narvesen, kjøp siste spesialutgave av magasinet «GEO» og sjekk ut om ikke en reise gjennom «Baden-Württemberg» – Tysklands vakre, tradisjonelt-avantgardistiske, høyteknologiske, grønne og progressive delstat i sydvest – likevel kunne være en ide. Du kan f.eks. sette deg på sykkelen langs elvene Rhein, Donau eller Neckar, overnatte på gode familiehoteller for 40-50 euro natten inkl. rikholdig Frühstück og nyte utsøkt lokal gastronomi basert på råvarene til de lokale «Biobauer». Syklene kan du leie hos min gode venn Thomas i «Fahrradladen Tübingen», og mens du er dér, glem ikke et besøk på universets mest kompromissløse bokhandel «H.P. Willis». Alternativt kan du gå fotturer i romantisk-mytiske Schwarzwald, oppsøke Hohenzollernes stamborg (preusserkongene har sine røtter i sydvest), være mondèn i fasjonable Baden-Baden, se på Zeppelinerne over Bodensee, oppleve klassisk musikk og kirkemusikk i verdensklasse hvor enn du kommer, suge inn atmosfæren i eldgamle universitetsbyer som Heidelberg og Tübingen, eller i Schillers fødeby Marbach (hvor «Deutsches Litteraturarchiv» med sine fascinerende utstillinger også holder til), studere høyteknologibedrifter i passivhus, besøke klodens tøffeste bilmuseer, oppleve Bauhausarkitektur eller oppsøke Gudrunn Ennslins grav i Stuttgart, nyte utsøkt Riesling fra vinbergene i Baden – og mye, mye annet… Give it a chance !

Det tredje rikes ugjerninger – skyld og kollektivskyld, selvoppgjørets konsekvenser

Kan dagens tyske befolkning bære skyld for Det tredje rikes ugjerninger? Uavhengig av de filosofiske spørsmålene om individuell skyld, kollektivskyld, kollektivt ansvar osv (som i seg selv er interessante nok), bør en ha et blikk for at kollektivansvaret de individuelt uskyldige tyskere født fra 1935 og fremover de facto påtok seg, har hatt noen veldig distinkte VIRKNINGER på det tyske samfunnet slik vi kjenner det i dag. Det startet med Fritz Bauers Auschwitzprosesser i 1963 og varer fortsatt ved. Virkingene kan en lese av i en høyt utviklet rettskultur, i det sterke preget av republikansk-demokratisk ethos i den politiske kulturen, i oppslutningen om post-materielle og pasifistiske verdier i befolkningen: «Nie wieder Krieg». Om man ser bort fra utskeielsene, dels forståelige og forklarlige, i det «rote Jahrzehnt» (67-77), kan man kan også forstå aversjonen mot ekstremisme og populisme og motviljen mot overdrivelser, tilspisninger og hysteri (jfr. tonen i innvandringsdebattene) som en effekt av samme selvoppgjørsbevegelse. En ny utfordring meldte seg når DDR-diktaturet skulle bearbeides, men da var man i mange henseender godt mentalt forberedt gjennom de forutgående 25 årenes selvoppgjørsøvelser i vest. (mer…)

Rød-rød-grønn regjering i Thüringen – prøvesten for nytt regjeringsgrunnlag på nasjonalt nivå

Delstaten Thüringen har fått en rød-rød-grønn regjering, og dermed også Tysklands første delstatspresident fra partiet die Linke. Bodo Ramelow heter mannen, en moderat og pragmatisk skikkelse med vesttysk bakgrunn som til og med har klart å overbevise sitt parti om å akseptere betegnelsen «Unrechtsstaat» på DDR i koalisjonsgrunnlaget. Med kun 1 stemmes overvekt for koalisjonen vil Ramelow være tvunget til å føre en forsiktig og samarbeidsorientert linje med mange konsesjoner til SPD og de Grønne. Lykkes dette eksperimentet, kan Tyskland være flere steg nærmere en rød-rød-grønn koalisjon ved neste valg på nasjonalt nivå. Et slikt flertall foreligger allerede i nåværende Bundestag og har, slik de politisk-ideologiske strømningene er i Tyskland, gode muligheter for å vare ved i lang tid fremover. I så fall snakker vi om grunnlag for varige og substansielle politikkendringer i Europas viktigste land. Nøkkelen vil bl.a ligge i die Linkes beredskap til utvetydig oppgjør med DDR-diktaturet, og de Grønnes evne (og vilje) til å motstå fristelsene om en svart-grønn koalisjon fra et CDU på frierferd.

«Alternative für Deutschland» (AfD) entrer scenen – Tyskland har fått et «svensk problem»

I midten av september var det to viktige delstatsvalg i Tyskland – i Thüringen og Brandenburg. En konsekvens av valgene er at også de etablerte partiene i Tyskland har klart å skaffe seg et «svenskt problem». Ved valgene i de to tidligere øststatene oppnådde «Alternative für Deutschland» (AfD) 10-12% av stemmene. Ved valget I Sachsen et par uker tidligere oppnådde AfD samme 10%. AfD beiter på noen av de samme markene som CDU, som følgelig er det partiet som har måttet avgi mest stemmer til nykomlingen. Men AfD binder også opp stemmer som ellers ville gått til nynazistiske NPD (som ikke kom over sperregrensen ved noen av de tre delstatene). Parallellen til Sverige ligger i CDUs kontante avvisning av ethvert samarbeid med AfD, og troen på at det hele etterhvert vil «gå over av seg selv» (en taktikk man i og for seg lyktes med i forhold til de såkalte «Republikanerne» på 90-tallet). Problemet med denne taktikken er at AfD har et langt bredere spekter enn bare innvandringsmotstanden å spille på (selv om den selvsagt står sentralt), nemlig EU-motstand, familieverdier, skole, anti-likestillingspoltikk, indre sikkerhet osv osv. (mer…)